บทความ การวิเคราะห์ ความคิดเห็น
ดทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ บางเรื่องมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ป็นข้อมูลเท็จ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้าง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

อะไรคือการตรวจสอบข้อเท็จจริง? เราค้นหาและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคงหรือการเมือง

ส่งคำถามให้ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและปลอมแปลง การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ